GLA:D® Ryg er et behandlingstilbud til patienter med langvarige eller
tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker hverdagen.

GLA:D® RYG

er et behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker hverdagen. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.

Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Du kan læse mere om GLA:D® i Danmark her og internationalt her.

GLA:D® Ryg består af:

1. Uddannelse

af kiropraktorer og fysioterapeuter i at varetage GLA:D Ryg-forløb for patienter

Læs mere

2. Forløb

for patienter med rygsmerter. Forløbet indeholder uddannelse og træning

Læs mere

3. Registrering

af patientdata i GLA:D-registret

Læs mere

Varemærket GLA:D er et beskyttet varemærke, registreret af Syddansk Universitet og kan kun anvendes af klinikere, der er certificerede af Syddansk Universitet

Hvem er
GLA:D®Ryg for?

GLA:D® Ryg er et tilbud til patienter, som har langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker deres livskvalitet og hverdagen. Det er også et tilbud til patienter med lænderygsmerter, som har svært ved at håndtere smerterne og de konsekvenser, det har.

Patienter med mere akutte rygsmerter, tryk på nerveroden, en aktiv gigtsygdom eller anden sygdom, som medfører rygsmerter, er ikke målgruppen for GLA:D® Ryg.

Klinikeren vurderer, om GLA:D®Ryg er et muligt tilbud til patienten. Deltagelse i et GLA:D® Ryg forløb er baseret på en fællesbeslutning af klinikeren og patienten.

Kursustilmelding
for klinikere

Nyhedsbreve & Årsrapporter

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet med GLA:D® Ryg?

Formålet med GLA:D® Ryg er at give patienter større mulighed for selv at kunne håndtere deres rygbesvær gennem et velbeskrevet og struktureret behandlingsforløb. SDU underviser derfor fysioterapeuter og kiropraktorer, så de kan tilbyde patientuddannelse og træning, der bygger på den bedste evidens. Registreringer i et klinisk register sikrer, at resultaterne dokumenteres, og at vi sammen skaber ny viden om rygsmerter, så GLA:D® Ryg løbende kan forbedres.

Hvad er evidensen bag GLA:D® Ryg-interventionen?

Patientuddannelse og vejledt træning til patienter med rygsmerter er anbefalet som førstelinjebehandling i danske og internationale retningslinjer. Baggrunden er, at eksperter har gennemgået hundreder af randomiserede effektstudier (RCT’er) og samstemmende konkluderet, at uddannelse og træning har positive effekter på rygbesvær og lille risiko for skadevirkninger. Samtidig er træning og uddannelse de tiltag, der bedst forebygger nye episoder med rygsmerter. Evidens og teorier bag GLA:D® Ryg er publiceret i en artikel i ”BMC Musculoskeletal Disorders”

Er I sikre på, at GLA:D® Ryg er bedre end andre behandlingstilbud?

Der findes mange gode tilbud til patienter med rygsmerter i Danmark. Der findes dog ikke andre tilbud, der er så velbeskrevne som GLA:D® Ryg, og hvor det systematisk dokumenteres, hvordan det går med patienterne.

Er GLA:D® Ryg blevet afprøvet?

Ja, resultaterne af pilotafprøvningen, der foregik i 2017, er publiceret i ”BMC Pilot & Feasibility Studies”. De løbende resultater dokumenteres og gøres offentligt tilgængelige i nyhedsbreve, årsrapporter og videnskabelige artikler.

Hvem må udbyde GLA:D Ryg® til patienter?

GLA:D® er et registret varemærke, der tilhører SDU. Brug af varemærket kræver for både GLA:D® Ryg og GLA:D® Knæ/Hofte, at behandleren 1) har gennemgået kursus på SDU, 2) leverer interventionen som beskrevet, og 3) registrerer data i det kliniske register. Med tiden forventer vi, at der vil komme krav om at behandlere re-certificeres for at kunne blive ved med at tilbyde GLA:D®.

Skal GLA:D® Knæ/Hofte-instruktører gennemgå hele GLA:D® Ryg-kurset?

Ja, det skal de. GLA:D® Ryg og GLA:D® for knæ/hofte har godt nok samme overordnede struktur, men indholdet er forskelligt.

Foregår der forskning i relation til GLA:D® Ryg?

Ja, et omfattende forskningsprogram er knyttet til GLA:D® Ryg Programmet og er beskrevet og publiceret i ”BMC Musculoskeletal Disorders”. Her findes også en oversigt over de oplysninger og effektmål, der registreres i det kliniske register. Videnskabelige publikationer er tilgængeligt via www.gladryg.sdu.dk .

Hvilke patienter kan deltage i GLA:D® Ryg?

Programmet er udviklet til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygbesvær, der påvirker hverdagen negativt. Det er patienten og behandleren, der i fællesskab afgør, om GLA:D® Ryg er relevant. Som for al anden behandling er beslutningen om patientdeltagelse i et GLA:D® Ryg-forløb baseret på en klinisk vurdering og patientens præferencer.

På nuværende tidspunkt anvendes ikke et stratificeringsværkstøj i udvælgelse af målgruppen, da det endnu er meget uklart, hvordan behandlingsvalg bedst guides i den patientgruppe, der søger fysioterapeut/kiropraktor. GLA:D® Ryg har tilknyttet et klinisk register, som blandt andet vil blive brugt til at undersøge, hvordan målgruppen kan afgrænses bedre. Registret indeholder blandt andet ”STarT Back Tool”, der er udviklet til at vurdere om en patient har brug for minimal eller mere omfattende behandling. Foreløbigt er det op til den enkelte kliniker, om værktøjer som fx ”STarT” skal indgå som en del af deres vurdering af, om GLA:D® Ryg er relevant.

Er GLA:D® for patienter med artrose?

Nej, GLA:D® er ikke KUN for patienter med artrose. GLA:D® står rigtigt nok for ”Godt Liv med Artrose i Danmark”. Det gør det, fordi det oprindeligt var et program for patienter med artrose i knæ og hofter. GLA:D® indeholder: 1) patientuddannelse og træning, 2) kurser for autoriserede klinikere i at udbyde dette, og 3) et klinisk register, der monitorerer hvordan det går deltagerne. Det er disse elementer, som også er grundelementer af GLA:D® Ryg, der definerer GLA:D® begrebet, som derved ikke er rettet kun mod artrose, men mere generelt mod dem, der har længerevarende eller tilbagevendende smerter.

Er det one-size-fits-all?

Nej, bestemt ikke. Patienter med langvarige og tilbagevendende rygsmerter er en heterogen gruppe med forskellige forudsætninger og forskellige behov. GLA:D® Ryg kan og skal derfor tilpasses til den enkelte patients ressourcer og behov.

Har GLA:D® Ryg-forskerne en interessekonflikt, når de både udvikler programmet, udbyder kurser og tester GLA:D® Ryg?

Det er helt naturligt og almindeligt, at forskere udvikler interventioner og er involveret i efterfølgende forskning af disse. Derfor har GLA:D® Ryg tilknyttet et uafhængigt ”Data Safety Monitoring Board”, der løbende holdes orienteret om og har adgang til data om patientinklusion og frafald, patientudbytte målt på tilfredshed, smerter og funktion samt eventuelle utilsigtede hændelser, der er opstået i forbindelse med GLA:D® Ryg. Desuden er der også forskere, der ikke har været med til at udvikle programmet, der forsker i GLA:D® Ryg. Der er ingen af de involverede forskere, der har personlige økonomiske interesser i GLA:D® Ryg. Alle potentielle interessekonflikter fremgår af protokolartiklen for GLA:D® Ryg i ”BMC Pilot & Feasibility Studies”

Hvorfor er der ikke lavet et randomiseret klinisk studie der sammenligner GLA:D® Ryg med vanlig holdtræning?

For det første er GLA:D Ryg ikke rygholdtræning men kombineret patientuddannelsen og rygtræningen hvor budskaberne fra patientuddannelsen integreres i rygtræningen for at øge patientens evner til at håndtere sit rygproblem. For det andet omfatter evalueringen af nye interventioner flere faser. Først laves ”efficacy” (strikt styrede) og ”effectiveness” (mere pragmatiske) randomiserede studier. Derefter, når evidensen for en behandling på den baggrund vurderes tilstrækkelig stærk, anbefales det ofte i kliniske retningslinjer, at den implementeres i praksis. GLA:D® Ryg er et eksempel på en sådan implementering. Implementeringen kan evalueres i randomiserede designs, men vi har gennem et pilotstudie vurderet, at det for GLA:D® vedkommende vil være for omkostningstungt sammenlignet med det mulige udbytte (se artiklen ”BMC Pilot & Feasibility Studies”). Evaluering af implementering omfatter også observationelle studier, hvor implementeringsprocessen, patienters oplevede udbytte og ændringer på effektmål undersøges. Denne type af studier er vigtig for at forstå, hvordan anbefalede interventioner anvendes i praksis og for at vurdere det potentielle udbytte i patientgrupper, der ikke indgår (i særligt stort tal) i randomiserede studier. Der foregår løbende en sådan evaluering af GLA:D Ryg, som beskrevet i denne artikel (”BMC Musculoskeletal Disorders”). Efterhånden som resultater publiceres bliver de tilgængelige på vores hjemmeside.

Hvorfor er GLA:D® Ryg varemærket og ikke frit til rådighed?

For at sikre at GLA:D® leveres ens uanset klinik, kommune og land, har SDU varemærke registreret GLA:D®. Det betyder, at der alle steder leveres den samme patientuddannelse, træning og inddatering af data. Varemærkning er patienternes garanti for, at de får de programmer, der er beskrevet som GLA:D® uanset, hvor de henvender sig. Forskere er derved sikre på, at de indrapporterede data er baseret på et grundlag, der er så ens, som det er praktisk muligt. Data kan derved anvendes til forskning, evaluering og til forbedringer af GLA:D® eller andre programmer. Klinikerne er også sikre på, at de publicerede resultater er baseret på det, de laver i klinikken. De kan derfor med større sikkerhed rådgive deres patienter end der, hvor man ikke kender resultaterne gennem systematiske opgørelser. Desuden er GLA:D® knæ, hofte og ryg varemærkeregistrerede for, at vi som SDU og forskere kan stå inde for, at dem der udbyder programmerne, har de rette kompetencer.

Find en certificeret GLA:D® Ryg behandler

OVERBLIK:
Klinikker med uddannet GLA:D Ryg-instruktør:

Region Syddanmark

5000 Odense

Behandlertorvet
Grønløkkevej 9, 1.
5000 Odense C

Hartvigsen og Hein
Rygcenter og Idrætsklinik
Vestergade 11, 1
5000 Odense C

Kiropraktorhuset Odense
Skibhusvej 158
5000 Odense C

Kiropraktorerne Gyrst & Mehlum
Vestergade 61, 1
5000 Odense C

Kiropraktorerne i Centrum
Kongensgade 60
5000 Odense C

Åløkkens Fysioterapi
Rugårdsvej 103A
5000 Odense C

FysioDanmark Odense
Vester Stationsvej 11
5000 Odense C

5230 Odense M

Alléens Fysioterapi og Sportsklinik
Lindeallé 23
5230 Odense M

Tidens Kiropraktor
Hunderupvej 120, 1
5230 Odense M

5250 Odense SV

Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik
Faaborgvej 2a
5250 Odense SV

5260 Odense S

Johnson Instituttet
Sejerskovvej
5260 Odense S

5270 Odense N

Musklerogled.dk
Bogensevej 88
5270 Odense N

5300 Kerteminde

Kerteminde Fysioterapi og Idrætsklinik
Skolegade 11
5300 Kerteminde

Klinikken på Klintevej
Klintevej 6a
5300 Kerteminde

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

5330 Munkebo

Klinikken Munkebo
Bycentret 202
5330 Munkebo

5400 Bogense

Bogense Fysioterapi
Jyllandsvej 19
5400 Bogense

5471 Søndersø

Kiropraktisk Klinik Søndersø
Odensevej 22
5471 Søndersø

5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik
Østergade 11 H
5492 Vissenbjerg

5500 Middelfart

Fænøsund Fysioterapi v.
Mogens Petersen
Teglgårdsparken 116
5500 Middelfart

5560 Aarup

Aarup Kiropraktik
Søndergade 2
5560 Aarup

Aarup Fysioterapi &
Træningscenter
Søndergade 2
5560 Aarup

5592 Ejby

Fysioteam Ejby
Algade 9
5592 Ejby

5600 Faaborg

Faaborg Fysioterapi & Træningscenter
Odensevej 47 A
5600 Faaborg

Faaborg Rygcenter
Odensevej 84
5600 Faaborg

5610 Assens

Assensklinikken
Skelvej 7
5610 Assens

5683 Haarby

Fysioterapien Haarby Aps
Trunderupvej 2a
5683 Haarby

Kiropraktisk Klinik
Møllevej 2
5683 Haarby

5690 Tommerup

Tommerup Fysioterapi
Linde alle 35-37
5690 Tommerup

5700 Svendborg

Svendborgsund Fysioterapi
Kogtvedvej 19
5700 Svendborg

Svendborg kiropraktik og fys
Hulgade 9, 2. sal
5700 Svendborg

Sydfyns Fysioterapi
Skattergade 1a
5700 Svendborg

Svendborg Fysioterapi
Toldbodvej 9
5700 Svendborg

5750 Ringe

Midtfyns Center for Kiropraktik
Søvej 34
5740 Ringe

Ringe Fysioterapi
Lindevej 5 A
5740 Ringe

5800 Nyborg

Fysiokiss
Nymarksvej 51
5800 Nyborg

Nyborg Fysioterapi og Træning
Vestervoldgade5
5800 Nyborg

Rygxperten
Enghavevej 2, st.
5800 Nyborg

LouiseTillitz.dk –
Bevæg Dig Stærk Hele Livet
Strandvejen 6, 1. sal
5800 Nyborg

5853 Ørbæk

Kiropraktisk Klinik Ørbæk
Hovedgaden 9C
5853 Ørbæk

5884 Gudme

Fysioterapien Gudme
Poppelvej 6
5884 Gudme

5960 Marstal

Ærø fysioterapi
Vestergade 32
5960 Marstal

5970 Ærøskøbing
Fysioterapeut, Pia damgård
Sygehusvej 18, 1. sal
5970 Ærøskøbing

6000 Kolding

FYSIOLIFE
Jernbanegade 5, 1. th.
6000 Kolding

Kiropraktisk Klinik v/
Kildemark og Stamer
Ndr. Ringvej 85A
6000 Kolding

Kiropraktorerne Vestertorv
Vestertorv 4
6000 Kolding

6100 Haderslev

Fysioterapi og Træning
Haderslev
Nøregade 38 D
6100 Haderslev

Hansen & Hansen
Kiropraktorerne i Haderslev
Bygnaf 15
6100 Haderslev

Haderslev Fysioterapi
Nørregade 52, st.
6100 Haderslev

6200 Aabenraa

Aabenraa Fysioterapi & Træning
Industrivej 10
6200 Aabenrå

Aabenraa Sundhedsklinik
Opnørplads 2
6200 Aabenrå

6230 Rødekro

FysioDanmark Rødekro
Østergade 61
6230 Rødekro

6330 Padborg

Klinik for fysioterapi,
akupunktur og træning
Trækobbel 3
6330 Padborg

6360 Tinglev

Klinik for fysioterapi Tinglev
Jernbanegade 32
6360 Tinglev

6400 Sønderborg

Als Kiropraktor Center
Østergade 3
6400 Sønderborg

FysioDanmark, Sønderborg
Grundtvigsalle 170
6400 Sønderborg

Kiropraktorerne Kongevej
Kongevej 32
6400 Sønderborg

Sundhedshusets Fysioterapi
Ringgade 168, 2. sal
6400 Sønderborg

Fysio Sønderborg
Agtoftsvej 2
6400 Sønderborg

Sundhedscenter Sønderborg
Grundtvigs alle 150
6400 Sønderborg

Klinik for Fysioterapi
Katforte 10, Nybøl
6400 Sønderborg

Sønderborg Fysioterapi
Jernbanegade 46
6400 Sønderborg

6500 Vojens

Vojens Fysioterapi og træning
Elmegade 25
6500 Vojens

6600 Vejen

Fysiodanmark Vejen
Plantagevej 2b
6600 Vejen

Kiropraktisk Klinik Vejen
Ådalen 15
6600 Vejen

6630 Rødding

Klinik for Fysioterapi
Jels Vestergade 13
6630 Rødding

Klinik for fysioterapi i Rødding
Søndergyden 15
6630 Rødding

6650 Brørup

Brørup fysioterapi
Skolegade 14
6650 Brørup

6700 Esbjerg

Klinik for fysioterapi og træning
Storegade 52
6700 Esbjerg

FysioDanmark Esbjerg
Gammelvardevej 64
6700 Esbjerg

Fysioterapeuterne Esbjerg
Niels Juels Gade 11
6700 Esbjerg

Strandby Fysioterapi
Strandbygade 61
6700 Esbjerg

6720 Fanø

Fanø Fysioterapi
Strandslippe
6720 Fanø

6760 Ribe

Klinik for Fysioterapi Ribe
Sportsvej 8
6760 Ribe

Kiropraktisk klinik Ribe
Saltgade 10
6760 Ribe

6800 Varde

FysioDanmark Varde
Vestre Landevej 67
6800 Varde

FysioCenter Varde
Vesterport 21
6800 Varde

6830 Nørre Nebel

Klinik for Fysioterapi og Træning
Bredgade 63
6830 Nørre Nebel

6840 Oksbøl

Emcare Sundhed Oksbøl
Strandvejen 2
6840 Oksbøl

<b<7000 fredericia<=”” b=””></b<7000>

Fredericia fysioterapi
Norgesgade 3, over gården
7000 Fredericia

Kiropraktisk klinik
Prinsessegade 46, 1. sal
7000 Fredericia

Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik
Dronningensgade 97
7000 Fredericia

7080 Børkop

Klinik for Fysioterapi Børkop
Lien 3
7080 Børkop

7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik
Dæmningen 33
7100 Vejle

Havnegadens fysioterapi og akupunktur
Havnegade 28
7100 Vejle

Vejle Fysioterapi og Træning
Gunhilds Plads 6, 1. th
7100 Vejle

7120 Vejle Øst

Bredballe Fysioterapi
Strandvejen 72D
7120 Vejle Øst

7260 Sdr. Omme

LE Fysioterapi
Stadion Alle 2
7260 Sdr. Omme

7323 Give

Klinik for Fysioterapi
Havrebakken 1
7323 Give

Region Hovedstaden

1300 København K

Klinik for fysioterapi Borgergade
Borgergade 20, 4
1300 København K

1361 København K

Kiropraktik i centrum
Linnesgade 25, 3. sal
1361 København K

1620 København V

Vesterbro Fysioterapi
Vesterbrogade 95A
1620 København V

1870 Frederiksberg C

FysioDanmark Bülowsvej
Bülowsvej 3 A
1870 Frederiksberg C

2000 Frederiksberg

Fysioterapi & træningsklinik
Godthåbsvej 58A
2000 Frederiksberg

Connectfys
Peter Bangs Vej 7A
2000 Frederiksberg

KuhreFysio
Rolfsvej 12
2000 Frederiksberg

2100 København Ø

Fysiodanmark Østerbro
Fysioterapi
Serridslevvej 2a
2100 København

Nordic Netcare
Dampfærgevej 3
2100 København Ø

Fysioterapi & Fitness Østerbro
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

2200 København N

Sundhedshus Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København N

2300 København S

Fysisk From Amager
Lyneborggade 9
2300 København S

2600 Glostrup

Glostrup Fysioterapi og Træning ApS
Hovedvejen 152A
2600 Glostrup

2605 Brøndby

Brøndbyøster Fysioterapi
Brøndbyøster Torv 65
2605 Brøndby

Brøndby Kommune
Horsedammen 36a
2605 Brøndby

2610 Rødovre

Rødovre Centrums Fysioterapi
Rødovre Centrums 203, 1. sal
2610 Rødovre

2650 Hvidovre

Hvidovre Fysioterapi og Rygskole
Strandmarksvej 18, 2. sal
2650 Hvidovre

2665 Vallensbæk

Kiropraktik klinik
Bækkeskovvej 4
2665 Vallensbæk

2680 Solrød Strand

Solrød Kommune, genoptræning
Solrød center 3
2680 Solrød Strand

2740 Skovlunde

Skovlunde Fysioterapi
Meterbuen 15
2740

2700 Brønshøj

Brønshøj Fysioterapi
Brønshøjvej 10
2700 Brønshøj

2750 Ballerup

FysioDanmark Ballerup
Banegårdspladsen 3
2750 Ballerup

2760 Måløv

Måløv Fysioterapi
Måløv Hovedgade 61
2760 Måløv

2770 Kastrup

Kiropraktisk Klinik Tårnby ApS
Kamillevej 4
2770 Kastrup

FysioDanmark FysiQ
Kamillevej 4
2770 Kastrup

2791 Dragør

FYSIQ Dragør
Bymandsgade 2
2791 Dragør

2800 Kgs. Lyngby

Kiropraktisk Klinik Kgs. Lyngby
Lyngby Hovedgade 27-29
2800 Kgs. Lyngby

FysioDanmark Lyngby
Gl. Lundtoftevej 1E
2800 Lyngby

2820 Gentofte

Kildeskovhallens Fysioterapi
Adolphsvej 25
2820 Gentofte

2860 Søborg

Buddingevej Fysioterapi
Buddingevej 199
2860 Søborg

2880 Bagsværd

FysioDanmark Bagsværd
Bagsværd Torv 2
2880 Bagsværd

2900 Hellerup

Aurehøjklinikken
Aurehøjvej 12
2900 Hellerup

FysioDanmark Hellereup
Strandvejens Fysioterapi & Træning
Strandvejen 104 a, stuen
2900 Hellerup

2920 Charlottenlund

Charlottenlund fysioterapi
Jægersborg alle 19
2920 Charlottenlund

2941 Skodsborg

Skodsborg Fysioterapi
Skodsborg Strandvej 129
2942 Skodsborg

2960 Rungsted Kyst

Rungsted Fysioterapi og Træning
Rungstedvej 77
2960 Rungsted Kyst

2970 Hørsholm

Hørsholm Fysioterapi & rygcenter
Hørshom midtpunkt 14, 1.
2970 Hørsholm

Kongevejens Fysioterapi
Kongevejs Centret 6-8 (1.sal)
2970 Hørsholm

3000 Helsingør

Axeltorv fysioterapi
Bjergegade 22 C, tv
3000 Helsingør

Rønnebær Alle Fysioterapi
Rønnebær Alle 110 H
3000 Helsingør

3060 Espergærde

Espergærde Fysioterapi
Nørremarken 3b
3060 Espergærde

3140 Ålsgårde

Borg Fysioterapi
Ålsgårdecentret 1, 1.sal
3140 Ålsgårde

3200 Helsinge

Fysiocenter Helsinge
Vestergade 7F
3200 Helsinge

3230 Græsted

Gram Fysioterapi og Træning
Centervejen 17
3230 Græsted

3300 Frederiksværk

Frederiksværk Fysioterapi
Gjethusparken 1, 1.
3300 Frederiksværk

3390 Hundested

Hundested Fysioterapi
Nørregade 62
3390 Hundested

3400 Hillerød

Kiropraktor 3400
Frederiksværksgade 8, 1. th
3400 Hillerød

FysioDanmark Hillerød
Milnersvej 39
3400 Hillerød

Fysioterapien i Centrum – Hillerød
Hostrupsvej 21
3400 Hillerød

3450 Allerød

Allerød Fys
Torvestræde 6
3450 Allerød

3460 Birkerød

FysioDanmark Birkerød
Søndervangen 47
3460 Birkerød

Bistrup Fysioterapi
Vasevej 125
3460 Birkerød

3480 Fredensborg

Fredensborg Sundhedscenter
Jernbanegade 16
3480 Fredensborg

3500 Værløse

Værløse-Hareskov Fysioterapi
Grantoftevej 8
3500 Værløse

Værløse Fysioterapi
Bymidten 11, 1
3500 Værløse

3550 Slangerup

Protreatment Slangerup
Kongensgade 25a
3550 Slangerup

Frederikssund Kommune
M.P. Jensensvej 4
3550 Frederikssund

3650 Ølstykke

Egedal Sundhedscenter
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

FysioDanmark Egedal – Ølstykke
Johannedalsvej 17
3650 Ølstykke

3660 Stenløse

Egedal Fysioterapi & Rygcenter
Centertorvet 4
3660 Stenløse

Region Midtjylland

6880 Tarm

Fysioterapien-Lægehuset
Kirkegade 3
6880 Tarm

Fysioterapeut Anne Mette
S Karlsson
Skovvej 25
6880 Tarm

6900 Skjern

Skjern fysioterapi
Frederiksværksgade 8, 1. th
6900 Skjern

6920 Videbæk

Videbæk Fysioterapi
Ørnevej 1A
6920 Videbæk

6922 Kibæk

Klinik for fysioterapi Kibæk
Brogade 6B
6920 Kibæk

6950 Ringkøbing

FysioDanmark Ringkøbing
Kongevejen 51
6950 Ringkøbing

7330 Brande

Sund Bevægelse og fysioterapi
Chr. Bergs vej 5A
7330 Brande

Brande Kiropraktik
Stationsvej 3, 1. sal
7330 Brande

7400 Herning

Fysioterapi & Sportsskadecenter
Vejlevej 1
7400 Herning

Midtjysk fysioterapi
Vestergade 17
7400 Herning

FysioDanmark Herning
Viborgvej 97
7400 Herning

BeneFiT Herning Fysioterapi
Nørregade 44
7400 Herning

Rygcenter Midtvest
Dalgas Alle 2
7400 Herning

7500 Holstebro

Fysioterapien Færch Huset
Lille Østergade 5, 2. sal
7500 Holstebro

FysioDanmark Holstebro
Sønderlandsgade 9-11
7500 Holstebro

BeneFiT Sct. Jørgen Holstebro
Stationsvej 33B
7500 Holstebro

7600 Struer

Struer Fysio og fodklinik
Vestergade 11
7600 Struer

7620 Lemvig

Lemvig Fysioterapi
Andrupsgade 7
7620 Lemvig

7790 Thyholm

Thyholm Fysioterapi
Rughavevej 5
7790 Thyholm

7800 Skive

FysioDanmark Skive
Christiansgade 157
7800 Skive

Kiropraktisk Klinik i Skive
Østergade 4C
7800 Skive

7870 Roslev

Salling Fysioterapi
Helsevænget 6
7870 Roslov

8000 Aarhus

Frederiksbjerg Fysioterapi
Lundingsgade 33b
8000 Aarhus

FysioDanmark Aarhus
Vesterbro Torv 1-3, 6. sal
8000 Aarhus

Århus Rygklinik
Karupvej 2c
8000 Aarhus

Fysioterapien Åboulevarden
Åboulevarden 70, 4
8000 Aarhus

Klinik for PTSD og angst
Sønder Alle 33
8000 Aarhus

Aarhus Kiropraktor Center
Ny Bangegårdsgade 55
8000 Aarhus

Sociallægeinstitutionen
Fredens Torv 6
8000 Aarhus

8200 Aarhus N

Charlottehøk Fysioterapi og Træningscenter
Finlandsgade 33
8200 Aarhus N

8240 Risskov

Risskov Fysioterapi
Vestre Strandalle 168
8240 Risskov

Fysioterapeutisk Specialistteam
Ådalsvej 27
8240 Risskov

8260 Viby Jylland

Viby Fysioterapi
Viby Ringvej 10, 1. sal
8260 Viby J

Rygcenter Aarhus – Kiropraktisk klinik
Stenkildevej 31
8260 Viby J

8300 Odder

Kilopraktik og Sundhedshuset
Nørregade 65
8300 Odder

FysioDanmark Odder
Parkvej 67
8300 Odder

8320 Mårslet

Mårslet Fysioterapi
Hørretvej 16C
8320 Mårslet

8330 Beder

Beder Fysioterapi
Kirkebakken 5
8330 Beder

8362 Hørning

Hørning Fysioterapi
Skanderborgvej 13 a
8362 Hørning

8370 Hadsten

Hadsten Fysioterapi & Træning
Ågade 97 stuen
8370 Hadsten

Fysio-shop.dk
Østergade 3A
Sundhedshuset Hadsten
8370 Hadsten

8382 Hinnerup

Foldby Fysioterapi
Toftegårdsvej 3
8382 Hinnerup

8400 Ebeltoft

Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S
Nørreport 4A
8400 Ebeltoft

AGS
Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft

8450 Hammel

Kiropraktoren Hammel
Østergade 2
8450 Hammel

8500 Grenå

FysioDanmark Grenaa
Sygehusvej 15, 1. sal
8500 Grenå

8541 Skødstrup

FysioDanmark Skødstrup
Bondehaven 19D
8541 Skødstrup

8543 Hornslet

Hornslet Fysioterapi
Dalgårdsparken 6
8543 Hornslet

8560 Kolind

Sundhedshuset Kolind
Nødagervej 9b
8560 Kolind

8600 Silkeborg

Silkeborg Rygcenter
Søndergade 25
8600 Silkeborg

Fysioterapi og Træning
Nygade 1b
8600 Silkeborg

Fysioterapeuterne i Nygade
Nygade 1N
8600 Silkeborg

Falck Healthcare Sundhedscenter
Århusvej 45
8600 Silkeborg

Silkeborg Fysioterapi og Træning
Hostrupsgade 49
8600 Silkeborg

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter
Gudenåvej 1A
8600 Silkeborg

8653 Them

Them Klinik for Fysioterapi
Frisholmvej 13 a
8653 Them

8660 Skanderborg

Skanderborg Fysioterapi
Godthåbsvej 15
8660 Skanderborg

Klinik for Fysioterapi c/o Skanderborg Sundhedscenter
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg

8680 Ry

Ry Fysioterapi & Sundhedshus
Rugaarden 5
8680 Ry

8670 Låsby

Låsby Fysioterapi
Niels Bohrsvej 22
8670 Låsby

8700 Horsens

Horsens Fysioterapi & Træning Guldberghus
Grønlandsvej 5, 2
8700 Horsens

FysioDanmark Horsens
Høegh Guldbergs Gade 36C
8700 Horsens

Fit&Sund Fysioterapi – Horsens Sundhedshus
Grønlandsvej 1, 2.
8700 Horsens

8722 Hedensted

Hedensted Fysioterapi og Træning
Bytorvet 27C
8722 Hedensted

Hedensted centret
Gesagervej 68-70
8722 Hedensted

8723 Løsning

Sundhedshuset Løsning
Kirkevej 1A
8723 Løsning

Hedensted Kommune
Ny Skolegade 4
8723 Løsning

8732 Hovedgård

Fysioterapeuterne i Hovedgård
Vestergade 15A
8732 Hovedgård

8752 Østbrik

Østbrik Fysioterapi
Storegade 47
8752 Østbrik

8800 Viborg

RygCenter Viborg
Toldboden 1, 4A
8800 Viborg

FysioDanmark Viborg
Gravene 28G
8800 Viborg

8830 Ørum

Ørum Fysioterapi
Østergade 32
8830 Ørum

8900 Randers C

FysioDanmark Randers
Niels Brocks Gade 12, 4.
8900 Randers C

Fysioterapien Provstegade 3
Provstegade 3
8900 Randers C

Thomsen Fysioterapi og Osteopati
Toldbodgade 3
8900 Randers

8920 Randers NV

Rygcenter Randers
Gl. Viborgvej 1
8920 Randers NV

8960 Randers SØ

Assentoft Fysioterapi
Svalevej 1, Assentoft
8960 Randers SØ

8963 Auning

Auning Fysioterapi og Træning
Banesvinget 3
8963 Auning

Region Nordjylland

7700 Thisted

Nordthy klinik for fysioterapi
Munkevej 7b
7700 Thisted

7730 Hanstholm

Hanstholm Fysioterapi
Birkevænget 7
7730 Hanstholm

7900 Nykøbing M

Kiropraktisk Klinik
Kirketorvet 2
7900 Nykøbing M

Morsø Fysioterapi
Vettelsgade 7
7900 Nykøbing M

9000 Aalborg

Vejgaard Kiropraktisk Klinik
Hadsundvej 80
9000 Aalborg

Arkadens Fysioterapi
John F. Kennedys PL. 1R
9000 Aalborg

Træningsenheden Øst
Vesterbro 14
9000 Aalborg

Hasseris Fysioterapi og motionscenter
Thulebakken 22
9000 Aalborg

9200 Aalborg V

Træningsenhed vest Aalborg Kommune
Sofiendalsvej 95
9200 Aalborg V

Sofiendal Sundhedsteam
Sofiendalvej 92 A
9200 Aalborg SV

9210 Aalborg SØ

Aalborg Smerte- og Sportsklinik
Gugvej 146B, 1. sal
9210 Aalborg

9280 Storvorde

Storvorde Fysioterapi
Rødhøjvej 14
9280 Storvorde

9300 Sæby

BeneFiT Sæby
Stationspladsen 4
9300 Sæby

9320 Hjallerup

Hjallerup Fysioterapi &
Træningsklinik
Hjallerupcentret 20 A
9320 Hjallerup

9330 Dronninglund

BeneFiT Dronninglund
Rørholtvej 3A
9330 Dronninglund

9400 Nørresundby

Nørresundby Torv Fysioterapi
Brotorvet 5
9400 Nørresundby

Træningsenheden Nord
Lerumbakken 11a
9400 Nørresundby

9500 Hobro

BeneFiT Hobro
H.I. Biesgade 6a
9500 Hobro

9510 Arden

Arden Fysioterapi
Vestergade 21
9510 Arden

9530 Støvring

Støvring FysioCenter
Hobrovej 13 B
9530 Støvring

Center for Sundhed,
Kultur og Fritid
Mastruplundvej 2 L
9530 Støvring

9560 Hadsund

BeneFiT Hadsund
Storegade 10, st.
9560 Hadsund

Klinik for fysioterapi
Lindalsvej 15
9560 Hadsund

Kiropraktisk Klinik, Hadsund
Tinggade 1
9560 Hadsund

9600 Aars

FysioDanmark Aars
Messevej 2
9600 Aars

9610 Nørager

Nørager Fysioterapi Aps.
Skrænten 8
9610 Nørager

9632 Møldrup

Møldrup Fysioterapi & Træningscenter
Nørregade 15
9632 Møldrup

9670 Løgstør

Kiropraktisk Klinik Løgstør
Østergade 5C
9670 Løgstør

FysioDanmark Løgstør
Blekingevej 17
9670 Løgstør

9700 Brønderslev

FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi
Nordens Allé 61
9700 Brønderslev

inMOTUS
Ny Banegårdsgade 7-9
9700 Brønderslev

9750 Østervrå

Østervrå fysioterapi & Træning
Hjørringvej 444b, stuen 4
9750 Østervrå

9800 Hjørring

Fysiodanmark-Højvangen fysioterapi
Åstrupvej 53
9800 Hjørring

Klinik for fysioterapi
Østerlund 2B
9800 Hjørring

Fysioterapeuterne Skagensvej
Skagensvej 147
9800 Hjørring

Hjørring Fysioterapi & Træning
Østergade 52C
9800 Hjørring

9900 Frederikshavn

BeneFiT Frederikshavn
Knivholtvej 2B
9900 Frederikshavn

9990 Skagen

BeneFiT Nord Skagen
Sct. Laurentiivej 78 C
9990 Skagen

Skagen fysioterapi
Rødkælkevej 4B
9990 Skagen

Region Sjælland

2670 Greve

FysioSyd
Over bølgen 130
2670 Greve

3450 Allerød

Allerød Fysioterapeuterne
Rønnealle 41
3450 Allerød

4000 Roskilde

Ros Fysioterapi
Skomagergade 15
4000 Roskilde

Kiropraktorhuset Roar
Stændertorvet 2, 1. sal
4000 Roskilde

4040 Jyllinge

Jyllinge Fysioterapi
Jyllingecentret 6
4040 Jyllinge

4050 Skibby

Skibby Fysioterapi
Søhøj 2
4050 Skibby

4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune – Træningsenheden
Elverdamsvej 200
4070 Kirke Hyllinge

Bramnæs Fysioterapi
Sæbyvej 2
4070 Kirke Hyllinge

4100 Ringsted

Fysikken
Fuglebakken 1
4100 Ringsted

Ringsted fysioterapi og sportsklinik
Nørretorv 14, 1.th
4100 Ringsted

FLOW
Baretten 43
4100 Ringsted

4140 Borup

Borup fysioterapi
Hovedgagen 16B
4140 Borup

4200 Slagelse

Fabrikkens specialiserede ryg- og skadeklinik
Ndr. Ringgade 59D
4200 Slagelse

Fysio Danmark Slagelse
Elmedalsvej 2
4200 Slagelse

4220 Korsør

FysHuset
Norvangen 3D
4220 Korsør

4230 Skælskør

Skælskør Fysioterapi og Træning
Smidstrupvej 7
4230 Skælskør

4300 Holbæk

Holbæk Fysioterapi
Ahlgade 51, 1.tv.
4300 Holbæk

4330 Hvalsø

Hvalsø Fysioterapi
Hovedgaden 3
4330 Hvalsø

4340 Tølløse

Tølløse Fysioterapi og Fitness
Jernbanevej 20
4340 Tølløse

4400 Kalundborg

FysioCenter Kalundborg
Vestre Havneplads 10
4400 Kalundborg

4420 Regstrup

Borg Fysioterapi
Gl. Skovvej 158
4420 Regstrup

4520 Svinninge

ProTreatment Svinninge
Byparken 2
4520 Svinninge

4550 Asnæs

Asnæs Fysioterapi & Træning
Vestervangen 52
4550 Asnæs

4600 Køge

Køge Nord Fysioterapi
Ølsemaglevej 24
4600 Køge

Køge Fysioterapi
Brogade 14, 1. sal
4600 Køge

4681 Herfølge

Herfølge Fysioterapi
Stationsvej 12 G
4681 Herfølge

4684 Holmegaard

Fensmark Fysioterapi
Stensskovvej 44
4684 Holmegaard

4690 Haslev

Haslev Fysioterapi
Grøndalsvej 4
4690 Haslev

4700 Næstved

Kiropraktisk Center
Næstved Storcenter
4700 Næstved

Næstved Fysioterapi
Vadestedet 1
4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4
4700 Næstved

4800 Nykøbing F.

Aktiv fysioterapi og træning
Vestenborg Alle 1, 2. sal
4800 Nykøbing F.

Guldborgsund Kommune
Fjordvej 46
4800 Nykøbing F.