GLA:D® RYG

er et behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker hverdagen. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.

Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Du kan læse mere om GLA:D® i Danmark her og internationalt her.

GLA:D® Ryg består af:

1. Uddannelse

af kiropraktorer og fysioterapeuter i at varetage GLA:D Ryg-forløb for patienter

Læs mere

2. Forløb

for patienter med rygsmerter. Forløbet indeholder uddannelse og træning

Læs mere

3. Registrering

af patientdata i GLA:D-registret

Læs mere

Varemærket GLA:D er et beskyttet varemærke, registreret af Syddansk Universitet og kan kun anvendes af klinikere, der er certificerede af Syddansk Universitet

Hvem er
GLA:D®Ryg for?

GLA:D® Ryg er et tilbud til patienter, som har langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker deres livskvalitet og hverdagen. Det er også et tilbud til patienter med lænderygsmerter, som har svært ved at håndtere smerterne og de konsekvenser, det har.

Patienter med mere akutte rygsmerter, tryk på nerveroden, en aktiv gigtsygdom eller anden sygdom, som medfører rygsmerter, er ikke målgruppen for GLA:D® Ryg.

Klinikeren vurderer, om GLA:D®Ryg er et muligt tilbud til patienten. Deltagelse i et GLA:D® Ryg forløb er baseret på en fællesbeslutning af klinikeren og patienten.

Kursustilmelding
for klinikere

Nyhedsbreve & Årsrapporter

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet med GLA:D® Ryg?

Formålet med GLA:D® Ryg er at give patienter større mulighed for selv at kunne håndtere deres rygbesvær gennem et velbeskrevet og struktureret behandlingsforløb. SDU underviser derfor fysioterapeuter og kiropraktorer, så de kan tilbyde patientuddannelse og træning, der bygger på den bedste evidens. Registreringer i et klinisk register sikrer, at resultaterne dokumenteres, og at vi sammen skaber ny viden om rygsmerter, så GLA:D® Ryg løbende kan forbedres.

Hvad er evidensen bag GLA:D® Ryg-interventionen?

Patientuddannelse og vejledt træning til patienter med rygsmerter er anbefalet som førstelinjebehandling i danske og internationale retningslinjer. Baggrunden er, at eksperter har gennemgået hundreder af randomiserede effektstudier (RCT’er) og samstemmende konkluderet, at uddannelse og træning har positive effekter på rygbesvær og lille risiko for skadevirkninger. Samtidig er træning og uddannelse de tiltag, der bedst forebygger nye episoder med rygsmerter. Evidens og teorier bag GLA:D® Ryg er publiceret i en artikel i ”BMC Musculoskeletal Disorders”

Er I sikre på, at GLA:D® Ryg er bedre end andre behandlingstilbud?

Der findes mange gode tilbud til patienter med rygsmerter i Danmark. Der findes dog ikke andre tilbud, der er så velbeskrevne som GLA:D® Ryg, og hvor det systematisk dokumenteres, hvordan det går med patienterne.

Er GLA:D® Ryg blevet afprøvet?

Ja, resultaterne af pilotafprøvningen, der foregik i 2017, er publiceret i ”BMC Pilot & Feasibility Studies”. De løbende resultater dokumenteres og gøres offentligt tilgængelige i nyhedsbreve, årsrapporter og videnskabelige artikler.

Hvem må udbyde GLA:D Ryg® til patienter?

GLA:D® er et registret varemærke, der tilhører SDU. Brug af varemærket kræver for både GLA:D® Ryg og GLA:D® Knæ/Hofte, at behandleren 1) har gennemgået kursus på SDU, 2) leverer interventionen som beskrevet, og 3) registrerer data i det kliniske register. Med tiden forventer vi, at der vil komme krav om at behandlere re-certificeres for at kunne blive ved med at tilbyde GLA:D®.

Skal GLA:D® Knæ/Hofte-instruktører gennemgå hele GLA:D® Ryg-kurset?

Ja, det skal de. GLA:D® Ryg og GLA:D® for knæ/hofte har godt nok samme overordnede struktur, men indholdet er forskelligt.

Foregår der forskning i relation til GLA:D® Ryg?

Ja, et omfattende forskningsprogram er knyttet til GLA:D® Ryg Programmet og er beskrevet og publiceret i ”BMC Musculoskeletal Disorders”. Her findes også en oversigt over de oplysninger og effektmål, der registreres i det kliniske register. Videnskabelige publikationer er tilgængeligt via www.gladryg.sdu.dk .

Hvilke patienter kan deltage i GLA:D® Ryg?

Programmet er udviklet til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygbesvær, der påvirker hverdagen negativt. Det er patienten og behandleren, der i fællesskab afgør, om GLA:D® Ryg er relevant. Som for al anden behandling er beslutningen om patientdeltagelse i et GLA:D® Ryg-forløb baseret på en klinisk vurdering og patientens præferencer.

På nuværende tidspunkt anvendes ikke et stratificeringsværkstøj i udvælgelse af målgruppen, da det endnu er meget uklart, hvordan behandlingsvalg bedst guides i den patientgruppe, der søger fysioterapeut/kiropraktor. GLA:D® Ryg har tilknyttet et klinisk register, som blandt andet vil blive brugt til at undersøge, hvordan målgruppen kan afgrænses bedre. Registret indeholder blandt andet ”STarT Back Tool”, der er udviklet til at vurdere om en patient har brug for minimal eller mere omfattende behandling. Foreløbigt er det op til den enkelte kliniker, om værktøjer som fx ”STarT” skal indgå som en del af deres vurdering af, om GLA:D® Ryg er relevant.

Er GLA:D® for patienter med artrose?

Nej, GLA:D® er ikke KUN for patienter med artrose. GLA:D® står rigtigt nok for ”Godt Liv med Artrose i Danmark”. Det gør det, fordi det oprindeligt var et program for patienter med artrose i knæ og hofter. GLA:D® indeholder: 1) patientuddannelse og træning, 2) kurser for autoriserede klinikere i at udbyde dette, og 3) et klinisk register, der monitorerer hvordan det går deltagerne. Det er disse elementer, som også er grundelementer af GLA:D® Ryg, der definerer GLA:D® begrebet, som derved ikke er rettet kun mod artrose, men mere generelt mod dem, der har længerevarende eller tilbagevendende smerter.

Er det one-size-fits-all?

Nej, bestemt ikke. Patienter med langvarige og tilbagevendende rygsmerter er en heterogen gruppe med forskellige forudsætninger og forskellige behov. GLA:D® Ryg kan og skal derfor tilpasses til den enkelte patients ressourcer og behov.

Har GLA:D® Ryg-forskerne en interessekonflikt, når de både udvikler programmet, udbyder kurser og tester GLA:D® Ryg?

Det er helt naturligt og almindeligt, at forskere udvikler interventioner og er involveret i efterfølgende forskning af disse. Derfor har GLA:D® Ryg tilknyttet et uafhængigt ”Data Safety Monitoring Board”, der løbende holdes orienteret om og har adgang til data om patientinklusion og frafald, patientudbytte målt på tilfredshed, smerter og funktion samt eventuelle utilsigtede hændelser, der er opstået i forbindelse med GLA:D® Ryg. Desuden er der også forskere, der ikke har været med til at udvikle programmet, der forsker i GLA:D® Ryg. Der er ingen af de involverede forskere, der har personlige økonomiske interesser i GLA:D® Ryg. Alle potentielle interessekonflikter fremgår af protokolartiklen for GLA:D® Ryg i ”BMC Pilot & Feasibility Studies”

Hvorfor er der ikke lavet et randomiseret klinisk studie der sammenligner GLA:D® Ryg med vanlig holdtræning?

For det første er GLA:D Ryg ikke rygholdtræning men kombineret patientuddannelsen og rygtræningen hvor budskaberne fra patientuddannelsen integreres i rygtræningen for at øge patientens evner til at håndtere sit rygproblem. For det andet omfatter evalueringen af nye interventioner flere faser. Først laves ”efficacy” (strikt styrede) og ”effectiveness” (mere pragmatiske) randomiserede studier. Derefter, når evidensen for en behandling på den baggrund vurderes tilstrækkelig stærk, anbefales det ofte i kliniske retningslinjer, at den implementeres i praksis. GLA:D® Ryg er et eksempel på en sådan implementering. Implementeringen kan evalueres i randomiserede designs, men vi har gennem et pilotstudie vurderet, at det for GLA:D® vedkommende vil være for omkostningstungt sammenlignet med det mulige udbytte (se artiklen ”BMC Pilot & Feasibility Studies”). Evaluering af implementering omfatter også observationelle studier, hvor implementeringsprocessen, patienters oplevede udbytte og ændringer på effektmål undersøges. Denne type af studier er vigtig for at forstå, hvordan anbefalede interventioner anvendes i praksis og for at vurdere det potentielle udbytte i patientgrupper, der ikke indgår (i særligt stort tal) i randomiserede studier. Der foregår løbende en sådan evaluering af GLA:D Ryg, som beskrevet i denne artikel (”BMC Musculoskeletal Disorders”). Efterhånden som resultater publiceres bliver de tilgængelige på vores hjemmeside.

Hvorfor er GLA:D® Ryg varemærket og ikke frit til rådighed?

For at sikre at GLA:D® leveres ens uanset klinik, kommune og land, har SDU varemærke registreret GLA:D®. Det betyder, at der alle steder leveres den samme patientuddannelse, træning og inddatering af data. Varemærkning er patienternes garanti for, at de får de programmer, der er beskrevet som GLA:D® uanset, hvor de henvender sig. Forskere er derved sikre på, at de indrapporterede data er baseret på et grundlag, der er så ens, som det er praktisk muligt. Data kan derved anvendes til forskning, evaluering og til forbedringer af GLA:D® eller andre programmer. Klinikerne er også sikre på, at de publicerede resultater er baseret på det, de laver i klinikken. De kan derfor med større sikkerhed rådgive deres patienter end der, hvor man ikke kender resultaterne gennem systematiske opgørelser. Desuden er GLA:D® knæ, hofte og ryg varemærkeregistrerede for, at vi som SDU og forskere kan stå inde for, at dem der udbyder programmerne, har de rette kompetencer.

Find en certificeret GLA:D® Ryg behandler

OVERBLIK:
Klinikker med uddannet GLA:D Ryg-instruktør:

Region Syddanmark

5000 Odense C 

Hartvigsen og Hein
Rygcenter og Idrætsklinik
Vestergade 11, 1
5000 Odense C

FysioDanmark Odense
Vester Stationsvej 11
5000 Odense C

Hunderupvejens Fysioterapi 
Hunderupvej 30 
5000 Odense C 

Behandlertorvet  
Grønløkkevej 6K 
5000 Odense C 

5230 Odense M

Alléens Fysioterapi og Sportsklinik
Lindeallé 23
5230 Odense M

Odense Kommune,  Tagtækkergruppen 
Kragsbjergsvej 89 
5230 Odense M 

5250 Odense SV

Dalum Fysioterapi & Idrætsklinik
Faaborgvej 2a
5250 Odense SV

5270 Odense N

Musklerogled.dk
Bogensevej 88
5270 Odense N

5330 Munkebo

Klinikken Munkebo
Bycentret 202
5330 Munkebo

5400 Bogense

Bogense Fysioterapi
Jyllandsvej 19
5400 Bogense

5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik
Østergade 11 H
5492 Vissenbjerg

5560 Aarup

Aarup Kiropraktik
Søndergade 2
5560 Aarup

Aarup Fysioterapi &
Træningscenter
Søndergade 2
5560 Aarup

5600 Faaborg

Faaborg Fysioterapi & Træningscenter
Odensevej 47 A
5600 Faaborg

5610 Assens

Assensklinikken
Skelvej 7
5610 Assens

5683 Haarby

Kiropraktisk Klinik
Møllevej 2
5683 Haarby

5700 Svendborg

Svendborg kiropraktik og fys
Hulgade 9, 2. sal
5700 Svendborg

5800 Nyborg

Fysiokiss
Nymarksvej 51
5800 Nyborg

Nyborg Fysioterapi og Træning
Vestervoldgade5
5800 Nyborg

Rygxperten
Enghavevej 2, st.
5800 Nyborg

5884 Gudme

Fysioterapien Gudme
Poppelvej 6
5884 Gudme

5960 Marstal

Ærø fysioterapi
Vestergade 32
5960 Marstal

5970 Ærøskøbing
Fysioterapeut, Pia damgård
Sygehusvej 18, 1. sal
5970 Ærøskøbing

6000 Kolding

FYSIOLIFE
Jernbanegade 5, 1. th.
6000 Kolding

Kolding Kommune               
Sygehusvej 6 
6000 Kolding

6100 Haderslev

Fysioterapi og Træning
Haderslev
Nøregade 38 D
6100 Haderslev

6230 Rødekro

Complete Fysioterapi Rødekro
Vinkelvej 5 
6230 Rødekro

6270 Tønder 

FysioDanmark Tønder 
Fabriksvej 8 
6270 Tønder 

6330 Padborg

Klinik for fysioterapi,
akupunktur og træning
Trækobbel 3
6330 Padborg

6400 Sønderborg

Kiropraktorerne Kongevej
Kongevej 32
6400 Sønderborg

Klinik for Fysioterapi
Katforte 10, Nybøl
6400 Sønderborg

6500 Vojens

Vojens Fysioterapi og træning
Elmegade 25
6500 Vojens

6700 Esbjerg

Klinik for fysioterapi og træning
Storegade 52
6700 Esbjerg

Klinik for fysioterapi – Sct. Joseph
Jyllandsgade 79C st. 
6700 Esbjerg

6710 Esbjerg V 

Kiropraktorerne Fohlmann & Falk 
Tarphagevej 45 
6710 Esbjerg V 

6760 Ribe

Klinik for Fysioterapi Ribe
Sportsvej 8
6760 Ribe

Kiropraktisk klinik Ribe
Saltgade 10
6760 Ribe

6830 Nørre Nebel

Klinik for Fysioterapi og Træning
Bredgade 63
6830 Nørre Nebel

7000 Fredericia 

Fredericia fysioterapi
Norgesgade 3, over gården
7000 Fredericia 

Idræt i dagtimerne        
Fredericia idrætscenter 
7000 Fredericia

7100 Vejle

Kiropraktisk Klinik
Dæmningen 33
7100 Vejle

Vejle Fysioterapi og Træning
Gunhilds Plads 6, 1. th
7100 Vejle

Kiropraktor i Vejle
Horsensvej 72D 
7100 Vejle

7260 Sdr. Omme

LE Fysioterapi
Stadion Alle 2
7260 Sdr. Omme

7323 Give 

Klinik for Fysioterapi 
Østergade 3  
7323 Give 

Region Hovedstaden

1000 Tórshavn 

FYSIO 
Sundsvegur 6 
1000 Tórshavn 

Havnar Fysioterapi
Tinghúsvegur 72  
1000 Tórshavn

1609 København V

WestLoft Kiropraktorerne 
Axeltorv 8, 1 
1609 København V

1620 København V

Vesterbro Fysioterapi
Vesterbrogade 95A
1620 København V

1870 Frederiksberg C

FysioDanmark Bülowsvej
Bülowsvej 3 A
1870 Frederiksberg C

2100 København Ø

Fysiodanmark Østerbro
Fysioterapi
Serridslevvej 2a
2100 København

Fysioterapi & Fitness Østerbro
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

2200 København N

Sundhedshus Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København N

2600 Glostrup

Glostrup Fysioterapi og Træning ApS
Hovedvejen 152A
2600 Glostrup

2605 Brøndby 

Brøndbyøster Fysioterapi og Træning
Brøndbyøster Torv 65
2605 Brøndby  

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi
Park Alle 156 
2605 Brøndby

2610 Rødovre

Rødovre Centrums Fysioterapi
Rødovre Centrums 203, 1. sal
2610 Rødovre

Rødovre Fysioterapi og Sundhedshus
Rødovrevej 251
2610 Rødovre

2650 Hvidovre

Hvidovre Fysioterapi og Rygskole 
Strandmarksvej 18, 2. sal
2650 Hvidovre    

2740 Skovlunde 

Skovlunde Fysioterapi

Meterbuen 15

2740 Skovlunde

2750 Ballerup 

Fysioterapien.dk Ballerup 
Centrumgaden 1 
2750 Ballerup 

2760 Måløv

Måløv Fysioterapi
Måløv Hovedgade 61
2760 Måløv

2770 Kastrup

FysioDanmark FysiQ
Kamillevej 4
2770 Kastrup

Sundhedscenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. th 
2770 Kastrup 

2791 Dragør

FYSIQ Dragør
Bymandsgade 2
2791 Dragør

2800 Kgs. Lyngby

FysioDanmark Lyngby
Gl. Lundtoftevej 1E
2800 Lyngby

Kiropraktisk Klinik Kgs. Lyngby                    
Lyngby Hovedgade 27-29     
2800 Kgs. Lyngby

2820 Gentofte

Kildeskovhallens Fysioterapi
Adolphsvej 25
2820 Gentofte

2830 Virum 

Virum Fysioterapi
Geels Plads 20
2830 Virum 

2860 Søborg

Behandling & Vejledning
Søborg hovedgade 94B 
2860 Søborg

2880 Bagsværd

FysioDanmark Bagsværd
Bagsværd Torv 2
2880 Bagsværd

2900 Hellerup

FysioDanmark Hellereup
Strandvejens Fysioterapi & Træning
Strandvejen 104 a, stuen
2900 Hellerup

2941 Skodsborg

Skodsborg Fysioterapi
Skodsborg Strandvej 129
2942 Skodsborg

2960 Rungsted Kyst

Rungsted Fysioterapi og Træning
Rungstedvej 77
2960 Rungsted Kyst

3000 Helsingør

Axeltorv fysioterapi
Bjergegade 22 C, tv
3000 Helsingør

Rønnebær Alle Fysioterapi
Rønnebær Alle 110 H
3000 Helsingør

Kiropraktisk Klinik 
Murergade 5 
3000 Helsingør 

3050 Humlebæk 

Vextakademiet
Humlebæk Strandvej 21C 
3050 Humlebæk 

3060 Espergærde

Espergærde Fysioterapi
Nørremarken 3b
3060 Espergærde

3230 Græsted

Gram Fysioterapi og Træning
Centervejen 17
3230 Græsted

3300 Frederiksværk

Frederiksværk Fysioterapi
Gjethusparken 1, 1.
3300 Frederiksværk

3400 Hillerød

FysioDanmark Hillerød
Milnersvej 39
3400 Hillerød

3450 Allerød

Allerød Fys
Torvestræde 6
3450 Allerød

3460 Birkerød

FysioDanmark Birkerød
Søndervangen 47
3460 Birkerød

Bistrup Fysioterapi
Vasevej 125
3460 Birkerød

3480 Fredensborg

Fredensborg Sundhedscenter
Jernbanegade 16
3480 Fredensborg

3500 Værløse

Værløse-Hareskov Fysioterapi
Grantoftevej 8
3500 Værløse

3550 Slangerup

Frederikssund Kommune
M.P. Jensensvej 4
3550 Frederikssund

3650 Ølstykke

Egedal Sundhedscenter
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

FysioDanmark Egedal – Ølstykke
Johannedalsvej 17
3650 Ølstykke

Region Midtjylland

6920 Videbæk

Videbæk Fysioterapi
Ørnevej 1A
6920 Videbæk

6922 Kibæk

Klinik for fysioterapi Kibæk
Brogade 6B
6920 Kibæk

6971 Spjald 

Spjald Fysioterapi 
Halvejen 5  
6971 Spjald

7330 Brande

Sund Bevægelse og fysioterapi
Chr. Bergs vej 5A
7330 Brande

7400 Herning

Midtjysk fysioterapi
Vestergade 17
7400 Herning

FysioDanmark Herning
Viborgvej 97
7400 Herning

BeneFiT Herning Fysioterapi
Nørregade 44
7400 Herning

Rygcenter Midtvest
Dalgas Alle 2
7400 Herning

7430 Ikast 

Ikast Fysioterapi & Træning 
Danmarksgade 5d
7430 Ikast 

7480 Vildbjerg 

MidtVest Osteopati & Fysioterapi 
Danmarksgade 5D 
7480 Vildbjerg 

7500 Holstebro

BeneFiT Sct. Jørgen Holstebro
Stationsvej 33B
7500 Holstebro

7600 Struer

Struer Fysio og fodklinik
Vestergade 11
7600 Struer

7620 Lemvig 

Lemvig Fysioterapi 
Andrupsgade 7 
7620 Lemvig 

7800 Skive

FysioDanmark Skive
Christiansgade 157
7800 Skive

Kiropraktisk Klinik i Skive
Østergade 4C
7800 Skive

Fit & Sund Skive 
Slotsgade 3 
7800 Skive 

7880 Roslev 

Salling Fysioterapi               
Helsevænget 6                    
7870 Roslev

8000 Aarhus 

Sociallægeinstitutionen
Fredens Torv 6
8000 Aarhus

8220 Brabrand

Aarhus Fysioterapi
Silkeborgvej 620
8220 Brabrand

8240 Risskov

Fysioterapeutisk Specialistteam
Ådalsvej 27
8240 Risskov

Risskov Fysioterapi 
Vestre strandalle 168 
8240 Risskov 

8260 Viby Jylland

Viby Fysioterapi
Viby Ringvej 10, 1. sal
8260 Viby J

Rygcenter Aarhus – Kiropraktisk klinik
Stenkildevej 31
8260 Viby J

8300 Odder

Kilopraktik og Sundhedshuset
Nørregade 65
8300 Odder

FysioDanmark Odder
Parkvej 67
8300 Odder

8320 Mårslet

Mårslet Fysioterapi
Hørretvej 16C
8320 Mårslet

8370 Hadsten

Fysio-shop.dk
Østergade 3A
Sundhedshuset Hadsten
8370 Hadsten

8382 Hinnerup

Foldby Fysioterapi
Toftegårdsvej 3
8382 Hinnerup

8400 Ebeltoft

Sundhedscentrets Fysioterapi & Træningscenter I/S
Nørreport 4A
8400 Ebeltoft

8420 Knebel 

Mols Fysioterapi og Træningscenter 
Knebel bygade 40E 
8420 Knebel 

8500 Grenå

FysioDanmark Grenaa
Sygehusvej 15, 1. sal
8500 Grenå

8520 Lystrup

Fysioterapi og Træning  Lystrup ApS 
Lystrup Centervej 85 
8520 Lystrup 

8541 Skødstrup

FysioDanmark Skødstrup
Bondehaven 19D
8541 Skødstrup

8560 Kolind

Sundhedshuset Kolind
Nødagervej 9b
8560 Kolind

8600 Silkeborg

Silkeborg Fysioterapi og Træning
Hostrupsgade 49
8600 Silkeborg 

Fit og Sund Silkeborg 
Aarhusvej 45 
8600 Silkeborg  

8653 Them

Them Klinik for Fysioterapi
Frisholmvej 13 a
8653 Them

8660 Skanderborg

Klinik for Fysioterapi c/o Skanderborg Sundhedscenter
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg

CP Fysio Treatment
Eskebæk  Plads 2 
8660 Skanderborg 

8680 Ry

Ry Fysioterapi & Sundhedshus
Rugaarden 5
8680 Ry

8700 Horsens

FysioDanmark Horsens
Høegh Guldbergs Gade 36C
8700 Horsens

Fit&Sund Fysioterapi – Horsens Sundhedshus
Grønlandsvej 1, 2.
8700 Horsens

Kiropraktisk Klinik Rygcenter Horsens 
Åboulevarden 40 
8700 Horsens 

8722 Hedensted

Hedensted Fysioterapi og Træning
Bytorvet 27C
8722 Hedensted

8723 Løsning

Hedensted Kommune
Ny Skolegade 4
8723 Løsning

8800 Viborg

RygCenter Viborg
Toldboden 1, 4A
8800 Viborg

FysioDanmark Viborg
Gravene 28G
8800 Viborg

8830 Ørum

Ørum Fysioterapi
Østergade 32
8830 Ørum

8900 Randers C

FysioDanmark Randers
Niels Brocks Gade 12, 4.
8900 Randers C

Fysioterapien Provstegade 3
Provstegade 3
8900 Randers C

Thomsen Fysioterapi og Osteopati
Toldbodgade 3
8900 Randers

8920 Randers NV

Rygcenter Randers
Gl. Viborgvej 1
8920 Randers NV

8963 Auning

Auning Fysioterapi og Træning
Banesvinget 3
8963 Auning

Region Nordjylland

7700 Thisted 

Nordthy klinik for fysioterapi
Munkevej 7b
7700 Thisted 

7760 Hurup Thy 

Sydthy Klinik for Fysioterapi    
Industrivej 18       
7760 Hurup Thy

7900 Nykøbing M

Morsø Fysioterapi
Vettelsgade 7
7900 Nykøbing M

9000 Aalborg

Arkadens Fysioterapi
John F. Kennedys PL. 1R
9000 Aalborg

Træningsenheden Øst, Aalborg Kommune  
Vesterbro 14 
9000 Aalborg

9210 Aalborg SØ

Aalborg Fysioterapi ApS 
Grønlands Torv 24
9210 Aalborg SØ

9280 Storvorde 

Storvorde Fysioterapi
Rødhøjvej 14
9280 Storvorde

9300 Sæby

BeneFiT Sæby
Stationspladsen 4
9300 Sæby

Træningscenter Sæby, Frederikshavn Kommune 
Stygge Krumpens Vej 4 
9300 Sæby 

9460 Brovst

Jammerbugt Kommune, Brovst                  
Sygehusvej 6 
9460 Brovst

9490 Pandrup 

Jammerbugt Kommune, Pandrup               
Bredgade 101
9490 Pandrup

9500 Hobro  

BeneFiT Hobro
H.I. Biesgade 6a
9500 Hobro

9510 Arden

Arden Fysioterapi
Vestergade 21
9510 Arden

9560 Hadsund

BeneFiT Hadsund
Storegade 10, st.
9560 Hadsund

Kiropraktisk Klinik, Hadsund
Tinggade 1
9560 Hadsund

9600 Aars 

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 

9610 Nørager 

Nørager Fysioterapi ApS 
Skrænten 8 
9610 Nørager 

9632 Møldrup

Møldrup Fysioterapi & Træningscenter
Nørregade 15
9632 Møldrup

9700 Brønderslev

FysioDanmark Brønderslev Fysioterapi
Nordens Allé 61
9700 Brønderslev

9750 Østervrå

Østervrå fysioterapi & Træning
Hjørringvej 444b, stuen 4
9750 Østervrå

9800 Hjørring 

Fysiodanmark-Højvangen fysioterapi
Åstrupvej 53
9800 Hjørring

Fysioterapeuterne Skagensvej
Skagensvej 147
9800 Hjørring

9870 Sindal 

Klinik for fysioterapi
Østerlund 2B
9870 Sindal

9990 Skagen

Træningscenter Skagen 
Hans Baghs Vej 27 
9990 Skagen 

Region Sjælland

3450 Allerød

Allerød Fysioterapeuterne
Rønnealle 41
3450 Allerød

4040 Jyllinge

Jyllinge Fysioterapi
Jyllingecentret 6
4040 Jyllinge

4050 Skibby

Skibby Fysioterapi
Søhøj 2
4050 Skibby

4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune – Træningsenheden
Elverdamsvej 200
4070 Kirke Hyllinge

Bramnæs Fysioterapi
Sæbyvej 2
4070 Kirke Hyllinge

4100 Ringsted

Ringsted fysioterapi og sportsklinik
Nørretorv 14, 1.th
4100 Ringsted

FLOW
Baretten 43
4100 Ringsted

4140 Borup

Borup fysioterapi
Hovedgagen 16B
4140 Borup

4200 Slagelse

Fabrikkens specialiserede ryg- og skadeklinik
Ndr. Ringgade 59D
4200 Slagelse

Fysio Danmark Slagelse
Elmedalsvej 2
4200 Slagelse

Aktivt Velvære 
Rytterstaldstræde 5 
4200 Slagelse 

4220 Korsør

FysHuset
Norvangen 3D
4220 Korsør

4230 Skælskør

Skælskør Fysioterapi og Træning
Smidstrupvej 7
4230 Skælskør

4300 Holbæk 

BeneFiT Holbæk 
Ahlgade 51, 1. tv 
4300 Holbæk 

4330 Hvalsø

Hvalsø Fysioterapi 
Hovedgaden 3 
4330 Hvalsø 

4340 Tølløse

Tølløse Fysioterapi og Fitness
Jernbanevej 20
4340 Tølløse

4600 Køge

Nords Klinik 
Gammel Lyngvej 25, 1. sal 
4600 Køge

Sundhed, Træning og Rehabilitering Køge 
Rådhusstræde 10C 
4600 Køge 

4660 Store Heddinge

Corpuss
Møllevænget 8 
4660 Store Heddinge

Stevns Fysioterapi og Træning                    
Rengegade 6 
4660 Store Heddinge

4681 Herfølge

Herfølge Fysioterapi
Stationsvej 12 G
4681 Herfølge

4690 Haslev

Haslev Fysioterapi
Grøndalsvej 4
4690 Haslev

4760 Vordingborg  

FysioSana   
Sankelmarksvej 10L 1. sal        
4760 Vordingborg

4900 Nakskov

Lolland Fysioterapi Aps        
Vejlegade 22 
4900 Nakskov